جلسه پنجم مهدویت دروغین

 سلسله جلسات مباحث تاریخی امام کاظم(ع)

مکان: تهران – دفتر مسجد جمکران
زمان:  ۹۶
عنوان: جلسه ۵
مدت زمان: ۰۰:۵۵:۰۷

© کپی رایت - خوان کرم